Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

smajlme
Zrozumiałem, że gdy się raz odejdzie, nie ma już prawdziwego powrotu. To dotyczy wszystkich sytuacji tego typu.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromawkwardx awkwardx viarevalie revalie
smajlme
Play fullscreen
Pyskaty - Bez Granic (+Goscie)
Reposted fromkevinator kevinator
smajlme
Play fullscreen
Art of Beatbox feat. Spinache & SisAnn - Urywki
Reposted fromkevinator kevinator
smajlme
Play fullscreen
Medium - Kim jestes?
Reposted fromkevinator kevinator
smajlme
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viarevalie revalie
smajlme
Trzeba być świadomym, że w pewnym momencie niektóre rzeczy mają prawo się po prostu skończyć.
— Świetlicki
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viarevalie revalie
smajlme
8516 08dc 500
Reposted fromlubieja lubieja viarevalie revalie
smajlme
smajlme
6714 6de9 500

Pride will make you strong but not happy
smajlme
5232 8a85
Reposted fromretaliate retaliate viaNails Nails
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viamisieq misieq
smajlme
0990 a49c
Reposted fromdesignJdeG designJdeG viahollyberry hollyberry

June 22 2015

smajlme
Reposted frombiru biru viapsychora psychora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl